BCTC 2023 SEB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 156 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 17,41% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 12,28%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp giảm 19,55%.
  • Chi phí tài chính giảm 73,47%, trong đó chi phí lãi vay giảm 74,78%.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, số dư vay giảm 45,86%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 320 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây