BCTC 2023 SFN - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 9,89% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 14%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 14,18%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 12,82%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 30 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,25%, chi phí quản lý giảm 28,98%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây