BCTC 2023 SHP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 275 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 11,38% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 1,99%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 1,42%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 18,41%.
  • Chi phí tài chính giảm 27,79%, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,79%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 50,21%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.012 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 52,43 xuống 50,71, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 5,81 xuống 3,61.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây