BCTC 2023 SII - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 42 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 8,27%, trong khi giá vốn tăng 5,28%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 75,92%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,1%, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,72%.
  • Số dư vay tăng 0,09%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 645 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,93%, chi phí quản lý giảm 53,77%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây