BCTC 2023 SJ1 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 4,88% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng tăng nhưng chỉ 4,22%.
  • Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh nhất, đạt 5,52%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 14,34% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 29,15%, trong đó chi phí lãi vay tăng 43,06%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 235 tỷ đồng.
  • Trong khi đó, vòng quay hàng tồn kho giảm và vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 26,17% và chi phí quản lý tăng 3,02% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây