BCTC 2023 SJG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 432 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 2,86%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 17,35%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,22%, trong đó chi phí lãi vay tăng 12,15%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 8,08%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 4.495 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 1.62 lên 2.14, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 0.7 lên 0.86 so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 14,23%, trong khi chi phí quản lý giảm 82,85%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây