BCTC 2023 SLS - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 523 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 97,47% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 79,97%.
  • Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp lên 147,47%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,65%.
  • Công ty đã giảm số dư vay 91,09%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 98 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 70,96% và chi phí quản lý tăng 49,19% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây