BCTC 2023 SNZ - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 32,49% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 2,9% trong năm so với cùng kỳ, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 4,98%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu có sự biến động lớn nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 19,26%.
  • Chi phí tài chính tăng 16,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,06%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 3,68%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 3.765 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm, cụ thể là 1.72 so với 3.35 năm trước, và vòng quay các khoản phải thu tăng, là 2.7 so với 2.46 năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 10,37% và chi phí quản lý giảm 0,02%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây