BCTC 2023 SP2 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,88% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 5,28%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 39,56%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,43%, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,73%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 15,82%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 207 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2050.45 xuống còn 1369.12, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 5.21 xuống còn 2.38.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây