BCTC 2023 SVI - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 13,58% so với cùng kỳ, đạt 132 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,84%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 22,76%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 2,18%.
  • Chi phí tài chính tăng 14,53%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,51%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 76,29%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 128 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 8,34 xuống 7,56, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 4,8 xuống 4,49.
  • Chi phí bán hàng giảm 13,12%, chi phí quản lý tăng 5,36%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây