BCTC 2023 TA3 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,35% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 22,06%.
  • Chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 35,5%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 23 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 78,59% trong khi chi phí quản lý giảm 13,4%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây