BCTC 2023 TDC - Một năm đi lùi, công ty lỗ 403 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 87,91% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 90,52%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp giảm 74,57%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,73%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,73%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 7,3%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.000 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 38,08%, chi phí quản lý tăng 58,61%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây