BCTC 2023 TDT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 13 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 20,35% trong khi giá vốn tăng 23,25%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 11,71%.
  • Chi phí tài chính tăng 62,03%, trong đó chi phí lãi vay tăng 65,48%.
  • Số dư vay tăng 40,15%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 239 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 1.39 lên 1.43, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 8.61 xuống 7.71.
  • Chi phí bán hàng tăng 5,29%, chi phí quản lý tăng 3,78%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây