BCTC 2023 TJC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 40 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 60,92% và giá vốn giảm nhanh hơn 52,56 so với cùng kỳ.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 113,87% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 86 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 25,66 xuống còn 22,17, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 16,17 xuống còn 1,75.
  • Chi phí bán hàng tăng 16,45% và chi phí quản lý giảm 11,94% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây