BCTC 2023 TMP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 455 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 20,21% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 5,63.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 12,15%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 26,82%.
  • Chi phí tài chính tăng nhẹ 0,03%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 0,03%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 10,87%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 700 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây