BCTC 2023 TN1 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 51 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 8,8% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 12,41%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính dẫn đến sự biến động lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 0,35%.
  • Chi phí tài chính giảm 42,69%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,36%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 1,37% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 15% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, vòng quay hàng tồn kho giảm và vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 3,418% và chi phí quản lý tăng 13,59% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây