BCTC 2023 TNG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 218 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 4,77% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 5,93%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi trong cơ cấu chi phí sản xuất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,92% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 7,99%, trong đó chi phí lãi vay tăng 20,61%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 1,31% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 8% so với cùng kỳ.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 5.64 từ 4.73, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm từ 10.4 xuống 10.35.
  • Chi phí bán hàng tăng 29,03%, trong khi chi phí quản lý giảm 2,15%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây