BCTC 2023 TVD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 138 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,22% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 3,08.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng 11,88%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 5,03%.
  • Chi phí tài chính tăng 3,46%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 3,46%.
  • Số dư vay giảm 21,35% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 450 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 20.69, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 6.26.
  • Chi phí bán hàng tăng 7,01% và chi phí quản lý tăng 5,5%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây