BCTC 2023 TXM - Một năm đi lùi, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 56,04% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhưng chậm hơn với tỷ lệ 56,2%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất lên đến 354,64% so với cùng kỳ, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp xuống 55,2%.
  • Chi phí tài chính giảm 36,51%, trong đó chi phí lãi vay giảm 32,25% và công ty đã giảm số dư nợ vay đến 75,61%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 70 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 59,72% trong khi chi phí quản lý tăng 4,63%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây