BCTC 2023 V21 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 75,77%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 71,36%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 126,15%.
  • Chi phí tài chính tăng 10,57%, trong đó chi phí lãi vay tăng 10,57% và số dư vay tăng 131,22%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 120 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây