BCTC 2023 VCX - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,55% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 0,44%.
  • Chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 40,25%.
  • Chi phí tài chính tăng 19,7%, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,29%.
  • Số dư vay giảm 9,17% sau khi công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 265 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 10.76 xuống 10.13, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 9.39 lên 11.68.
  • Chi phí bán hàng giảm 51,36%, chi phí quản lý giảm 92,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây