BCTC 2023 VEF - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 36,04% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng trưởng mạnh 809,68%, trong khi giá vốn chỉ tăng 36,74%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm hoàn toàn so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 27,45%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.666 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng đáng kể 2.330,5%, trong khi chi phí quản lý giảm 5,32%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây