BCTC 2023 VGT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 166 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,89% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 6,46%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 38,03%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,2%, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,66%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 11,21%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 5.000 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 4.43 xuống còn 4.23, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 6.25 lên 6.51.
  • Chi phí bán hàng giảm 21,64%, chi phí quản lý giảm 6,23%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây