BCTC 2023 VGV - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 28 tỷ đồng, tăng 21,59% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 16,06% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 16,15%.
  • Trọng số lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất là chi phí nguyên vật liệu, giảm 26,75%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 15,66% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 21,52%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,99%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 11,51%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 358 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 74,14% và chi phí quản lý giảm 19,89%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây