BCTC 2023 VSF - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 23 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 33,1%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 34,33%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 20,28%.
  • Chi phí tài chính tăng 31,33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 43,75%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 45,38%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 5.000 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,86%, chi phí quản lý tăng 31,46%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây