BCTC 2023 VVS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 44,67%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 46,48%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 33,63%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 18,83%.
  • Chi phí tài chính giảm 7,98%, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,48%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 5,41%.
  • Vốn điều lệ tăng 5%.
  • Chi phí bán hàng giảm 32,78%, chi phí quản lý tăng 0,45%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây