BCTC 2023 XDH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 22 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 54,66% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 41,44%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp giảm 82,88%.
  • Vốn điều lệ tăng 10%.
  • Chi phí bán hàng giảm 100% và chi phí quản lý giảm 6,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây