BCTC 4/2022 NST - Lợi nhuận tăng 11,68% trong 2022.

Doanh thu Q4/2022 đạt 181,81 tỷ đồng giảm 41,66% so với quý trước.
Cả năm doanh thu đạt 569,57 tỷ đồng giảm 13,16% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng cả năm đạt 7,1 tỷ đồng tăng 11,68% so với cùng kỳ.