BCTC 4/2022 PDR - Lợi nhuận giảm 38,58% trong năm 2022.

Doanh thu Q4/2022 đạt 14,63 tỷ đồng tăng 31,67% so với quý trước.
Cả năm doanh thu đạt 1.504,57 tỷ đồng giảm 58,44% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng cả năm đạt 1.145,53 tỷ đồng giảm 38,58% so với cùng kỳ.