BCTC Quý 2/2023 BST - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 75,47% so với cùng kỳ, lãi 0,5 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 22,38% và giá vốn tăng 24,43% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 6,57% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,79% trong khi chi phí bán hàng giảm 3,92% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,5 tỷ đồng, tăng 75,47% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 33,96 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,78 tỷ đồng, tăng 37,53% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 75,41% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 0 tỷ đồng, giảm 100% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3,77 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 11 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây