BCTC Quý 2/2023 CHP - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 29,25 tỷ đồng, giảm 79,85% so với cùng kỳ.

 • Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 48,6% và giá vốn giảm 12,34% so với cùng kỳ.
 • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 68,27% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,25 tỷ đồng, giảm 79,85% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 388,43 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 137,03 tỷ đồng, giảm 38,61% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính trong quý 2/2023 giảm 4,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 4,02% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 908,94 tỷ đồng, giảm 10,29% so với đầu năm.
 • Trong nửa đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.458,87 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.469,13 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 23.100 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây