BCTC Quý 2/2023 CMV - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 57,24% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 10,76% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 10,72%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp cũng giảm 11,67% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,05% và chi phí bán hàng giảm 0,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 57,24% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 2.024,99 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 9,11 tỷ đồng, giảm 55,09% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 19,89% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng 48,67% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 123,68 tỷ đồng, giảm 8,04% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 190,65 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 181,56 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 9.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây