BCTC Quý 2/2023 GMC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 33,1 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 99,92% so với cùng kỳ, còn giá vốn giảm 100%.
  • Kết quả này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 99,62% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41,34% và chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 12,47 tỷ đồng, giảm 202,02% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 8,09 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 33,1 tỷ đồng, giảm 904,64% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 0 tỷ đồng, giảm 100% so với đầu năm. Trong hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 415,19 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 330 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 25-07-2023 là 10.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây