BCTC Quý 2/2023 HHC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 36 lần so với cùng kỳ, đạt 6,59 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 48,8% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 54,75% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty tăng 9,3% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,54% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 31,06% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 6,59 tỷ đồng, tăng 3.652,7% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 369,73 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 17,09 tỷ đồng, tăng 8,79% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 13,23% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 12,95% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 254,12 tỷ đồng, tăng 29,73% so với đầu năm. Trong hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 423,42 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 164,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây