BCTC Quý 4/2023 HHC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 10,93 tỷ đồng, giảm 57,81% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 54,37% và giá vốn giảm 56,46% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,22% và chi phí bán hàng giảm 32,7% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,93 tỷ đồng, giảm 57,81% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 866,32 tỷ đồng, giảm 40,44% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 49,07 tỷ đồng, giảm 7,04% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 25,92% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 87,12% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 424,81 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 164,25 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 85.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây