BCTC Quý 2/2023 HJC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 4,83 tỷ đồng, giảm 37,59% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Hòa Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 1,62% và giá vốn giảm 0,54% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp cũng giảm 13,77% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,73% và chi phí bán hàng giảm 14,05% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,83 tỷ đồng, giảm 37,59% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 268,13 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 3,88 tỷ đồng, giảm 33,69% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 39,65% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 39,65% so với cùng kỳ. Công ty duy trì tài sản cố định ở mức 291,82 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023 và vốn điều lệ ở mức 128,53 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 6.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây