BCTC Quý 2/2023 HKT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 17,11% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 30,97% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 30,94%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp cũng giảm 34,45% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 17,11% so với cùng kỳ.
  • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 93,92 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,49 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 1.457,25% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 628,71% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 16,34 tỷ đồng, giảm 0,06% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 23,17 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 61,35 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 5.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây