BCTC Quý 2/2023 HSM - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 39,02 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 23,32% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 15,27%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 85,15% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22,14% và chi phí bán hàng giảm 42,36% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 6,86 tỷ đồng, giảm 2.098,53% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 658,01 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 39,02 tỷ đồng, giảm 207,4% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 29,66% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng 23,75% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 842,73 tỷ đồng, giảm 18,15% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.646,72 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 205 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 7.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây