BCTC Quý 2/2023 LUT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,31 tỷ đồng

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần và giá vốn đều giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Do đó, lợi nhuận gộp cũng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,68 tỷ đồng, giảm 2.210,96% so với cùng kỳ.
  • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 0 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt âm 1,31 tỷ đồng, giảm 883,44% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 115,29 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định và nguyên giá tài sản cố định đạt 54,3 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 150 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây