BCTC Quý 2/2023 PIS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 9,76 tỷ đồng, giảm 32,26% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 14,72% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 13,97%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp cũng giảm 20,37% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,46%, trong khi chi phí bán hàng giảm 33,22% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,76 tỷ đồng, giảm 32,26% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 320,07 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 15,74 tỷ đồng, giảm 7,39% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 13,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,92%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 83,9 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 279,77 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 275 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây