BCTC Quý 2/2023 QHD - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 6,64 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 5,15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 15,65% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty đã tăng 60,98% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 18,67% so với cùng kỳ, và chi phí bán hàng cũng tăng 34,9% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 6,64 tỷ đồng, tăng 132,99% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đã đạt 143,82 tỷ đồng, và lợi nhuận lũy kế đạt 11,82 tỷ đồng, tăng 48,88% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính, chi phí tài chính của công ty đã giảm 19,77% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 19,77% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 12,9 tỷ đồng, giảm 37,52% so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 134,51 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 55,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây