BCTC Quý 2/2023 SWC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 55,82 tỷ đồng, giảm 3,37% so với cùng kỳ.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 2/2023 của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam cho thấy doanh thu thuần trong quý tăng 6,81%, trong khi giá vốn tăng 12,57%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 9,93% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 55,82 tỷ đồng, giảm 3,37% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 384,36 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 92,81 tỷ đồng, giảm 13,12% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 13,14% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 23,45% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 91,67 tỷ đồng, giảm 11,9% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.066,44 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 671 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 26-07-2023 là 25.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây