BCTC Quý 2/2023 XDH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 4,87 tỷ đồng, giảm 71,24% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (XDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 62,07% và giá vốn giảm 58,37% so với cùng kỳ.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 77,27% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 85,04% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,87 tỷ đồng, giảm 71,24% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 70,37 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 11,11 tỷ đồng, giảm 47,85% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 22,97 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Trong hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 436,96 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 245,7 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 18.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây