BCTC Quý 3/2023 AAM - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 1,08 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 39,19%, giá vốn giảm 28,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34,37% và chi phí bán hàng giảm 83,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,01 tỷ đồng, giảm 138,16%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 119,99 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 123,46 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 13-10-2023 là 10.350 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây