BCTC Quý 3/2023 AST - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 29,33 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 54,08%, giá vốn tăng 35,12%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,62%, trong khi chi phí bán hàng tăng 68,5%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,33 tỷ đồng, tăng 129,28%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 0,39%, trong đó chi phí lãi vay giảm 62,36%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 295,37 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 450 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 58.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây