BCTC Quý 3/2023 BCE - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,71 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 285,45%, trong khi giá vốn tăng 638,41%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,35%, nhưng chi phí bán hàng tăng 85,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 5,73 tỷ đồng, giảm 1.975,46%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 14,9%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 14,9%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 113,4 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 350 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 5.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây