BCTC Quý 3/2023 BDG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 30,68 tỷ đồng, giảm 44,44% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 16,29%, giá vốn giảm 15,43%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,15% trong khi chi phí bán hàng giảm 36,4%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 30,68 tỷ đồng, giảm 44,44%.
  • Chi phí tài chính giảm 9,34%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,76%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 533,62 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 248 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 27.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây