BCTC Quý 3/2023 BSP - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 3,46 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 14,32%, giá vốn giảm 19,79%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,43%, trong khi chi phí bán hàng giảm 8,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,46 tỷ đồng, tăng 182,61%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 36,7%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 36,7%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 575,4 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 125 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây