BCTC Quý 3/2023 CIA - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 16,42% so với cùng kỳ, lãi 1,08 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 12,91%, giá vốn giảm 26,39%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35%, trong khi chi phí bán hàng tăng 52,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,08 tỷ đồng, tăng 16,42%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 19,3%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 23,16 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 197,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 9.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây