BCTC Quý 3/2023 CMP - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,55 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 25,34%, giá vốn tăng 29,18%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,22% và chi phí bán hàng tăng 32,16%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,46 tỷ đồng, tăng 22,13%.
  • Chi phí tài chính tăng 3,4%, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,4%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 1.034,33 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 324,05 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây